Voorwaarden

Algemene voorwaarden CFO Consult

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen CFO Consult en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij CFO Consult deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

Een overeenkomst komt tot stand op de eerste van één van de volgende vier momenten:

  • door gezamenlijke ondertekening van een akte;
  • door schriftelijke opdrachtbevestiging door CFO Consult, al dan niet via elektronische weg;
  • zodra CFO Consult naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever begint met de uitvoering van zijn werkzaamheden;
  • door een – door opdrachtgever ondertekend, dan wel electronisch verstuurd – aanmeldingsformulier voor deelname aan een door CFO Consult georganiseerde activiteit, zoals een training, een opleiding, een workshop e.d.

2. Grondslag offertes

Offertes van CFO Consult zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt. CFO Consult zal de door haar te verrichten diensten, volgens de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die CFO Consult nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van CFO Consult betrokken (zullen) zijn of worden. Als CFO Consult daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever CFO Consult kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door CFO Consult geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

5.1. Wijziging adviesteam

CFO Consult kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met CFO Consult plaatshebben.

5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

De medewerkers van CFO Consult zullen hun werkzaamheden verrichten in opdracht van CFO Consult.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van partijen dat er geen dienstverband ontstaat tussen deze medewerkers en opdrachtgever, en partijen zullen daartoe alle redelijke maatregelen treffen en elkaar daartoe alle redelijke medewerking verlenen.

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

In de tarieven zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

Kosten op basis van de tarieven worden na afloop van iedere maand gefactureerd.

Voor beide geldt dat betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan CFO Consult met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Alle wijzigingen in de aard en omvang van het werk, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van CFO Consult, alsmede de mogelijke gevolgen daarvan voor tarieven, honorarium en andere kosten, worden door opdrachtgever en CFO Consult overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Werkzaamheden volgens de gewijzigde opdracht zullen pas aanvangen nadat hierover overeenstemming is bereikt.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die CFO Consult verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. CFO Consult kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever CFO Consult hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van CFO Consult, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft CFO Consult vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

CFO Consult mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, uitvoering of voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

CFO Consult houdt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder overeen te komen professionele condities de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van CFO Consult. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van CFO Consult. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

CFO Consult is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. CFO Consult zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van CFO Consult aan derden geen mededeling doen over de aanpak van CFO Consult, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid

CFO Consult is aansprakelijk voor de directe schade voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door CFO Consult van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Aansprakelijkheid voor alle andere schade, waaronder begrepen aansprakelijkheid voor reputatieschade, winstderving, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen en overige indirecte of gevolgschade, is uitgesloten.

CFO Consult is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die opdrachtgever neemt op basis van de resultaten van de dienstverlening door CFO Consult, alsmede voor de gevolgen van de met die dienstverlening samenhangende gedragingen.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat CFO Consult voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten, die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. De aansprakelijkheid is te allen tijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

Schiedam, februari 2004

Aanvullende voorwaarden voor deelname aan trainingen

Degene die namens of ten behoeve van een ander deze overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien.

De Algemene Voorwaarden van CFO Consult gelden ook voor deze activiteiten onverkort, tenzij deze van voorwaarden voor deelname aan trainingen afwijken.

Degene die namens of ten behoeve van een ander deze overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien.

1.Inschrijving en aanbetaling

Na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier, ontvangt u een factuur ten bedrage van € 150,- (excl. btw) zijnde een aanbetaling voor de te volgen activiteit en het daarbij horende arrangement voor verblijf.

Vier weken voor aanvang van de activiteit ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag van uw deelnamekosten. Hotelkosten worden in de regel rechtstreeks door de deelnemer verrekend met het hotel.

De betalingstermijn voor zowel de aanbetaling als het resterende bedrag is 14 dagen. Uiterlijk voor aanvang van de activiteit dient het totaal verschuldigde bedrag op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

2. Annulering en restitutie

Bij schriftelijke annulering tot 4 weken voor het begin van een activiteit dient de reeds betaalde aanbetaling als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten voor intake(s) en administratie en wordt derhalve niet gerestitueerd. Bij annulering na de betreffende periode verplicht u zich de volledige kosten voor uw deelname en het door u gereserveerde arrangement voor verblijf te voldoen. Als u onverhoopt verhinderd bent, kunt u zich door een collega laten vervangen.

In geval het programma wegens gebrek aan deelnemers moet worden uitgesteld of geannuleerd, ontvangt u direct bericht. Uw betaling wordt dan prompt teruggestort.

In geval van annulering door CFO Consult, als gevolg van overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar of trainers e.d. kan zonder schadevergoeding deze overeenkomst worden ontbonden. Uw betalingen welke terzake tot dan toe aan ons zijn betaald, worden in dat geval aan u prompt geretourneerd.

Schiedam, februari 2004

>
Scroll naar boven